Isikuandmed

Konfidentsiaalsuspoliitika
MTÜ Intense Koolitused kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust, järgides kõiki Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi vastavate seadusandlike aktide sätteid.

Kliendi isikuandmete töötlemine
MTÜ Intense Koolitused kogub isikuandmeid klientidelt eesmärgiga ja piisavas mahus, et osutada kvaliteetset teenust.
Isikuandmeid säilitakse tähtaja jooksul, mis on vajalik nende töötlemiseks. Andmeid, mida peab säilitama seaduse kohaselt (näiteks raamatupidamisandmeid) hoitakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud nõuetele.
Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel toetume isikuandmete kaitse seaduse kliendiandmete kaitset puudutavatele sätetele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) ja teistele kehtivatele õigusaktidele.
Meie töötajad on kohustatud hoidma isikuandmeid saladuses tähtajatult.
Keelatud on isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis ei ole seotud töökohustustega.
Kolmandatele isikutele edastame isikuandmeid ainult juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.
Kliendil on õigus tutvuda oma isikuandmetega MTÜ-s Intense Koolitus, esitades vastav taotlus isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes aadressil info@intense.ee.