arvutikoolitus edasijõudnutele

Õppekava nimetus
Arvutikoolitus edasijõudnutele 50t
Õppekava rühm
Arvutikasutus 0611
Koolituse eesmärk
Anda vajalikke oskusi ja teadmisi kontoritarkvara oskuslikuks kasutamiseks töökeskkonnas
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

    • kasutab oskuslikult kontoritarkvara MS Office ( kokkuleppel LibreOffice) tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi,
    • haldab dokumente, koostab esitlusi ja ettekandeid
    • kasutab Outlooki või analoogset vabavara oma e-posti, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks

Õppe kogumaht (akad. tundides):
50 tundi, millest 100% on kontaktõpe
Õpingute alustamise tingimused

Läbitud algtaseme koolitus
Õppetöö vorm
Auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel
Eesti ja vene keel
Toimumisaeg
Kokkuleppel
Toimumise ajakava ja lisainfo
E-R, 9:00-17:00, kuni 5 ak/t päevas
Toimumiskoht 
Kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas internet.
Kombineeritud osalemine: reaalajas toimuv distantsõpe ja iseseisev töö. Vajalik arvuti ja internetiühendus
Õppejõud
Aleksander Temmo, täiskasvanute koolitaja tase 6
Hind (käibemaks ei lisandu)
700 EUR
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud täiskasvanutele inimestele, kellel on arvutikasutamise algtaseme oskused.
Maksimaalne osalejate arv
10
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt
5
Õppesisu

Teema maht ak/t
Arvuti ja dokumendihaldus 2
Tekstitöötluse võimalused. Dokumendi kujundus. Teksti redigeerimine. Küljendus. Failitüübid. Tabelite ja piltide lisamine. Õigekirjakontroll 16
Tabelarvutuse võimalused. Töövihiku ja töölehe haldamine. Andmevormingud. Lahtrite aadressid. Valemid ja funktsioonid. Tabeli kujundamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Diagrammide loomine 20
Esitluse loomine, kavandi valimine. Teksti kujundamine slaidil. Piltide, tabelite ja diagrammide lisamine. Ettekande planeerimine. Slaidivahetus, animeerimine 8
E-kirja kujundamine. Postkasti haldamine. Kontaktide haldamine. Koosoleku planeerimine 4

Õppemeetodid
Loeng, praktilised harjutused, rühmatöö, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal
Ei ole
Nõuded lõpetamiseks
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine loengutes (70%) ja ülesannete täitmine:

  • Referaadi koostamine tekstitöötluse rakenduses
  • Näidiseelarve koostamine, diagrammi loomine
  • Esitluse loomine
  • Koosoleku planeerimine, kutse saatmine e-postiga

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis
Mitteeristav
Hindamismeetodid
Praktiline töö
Väljastav dokument
Tunnistus.
Õppekava nõuete mittetäitmisel väljastatakse tõend läbitud tundide arvu ja teemade kohta
Registreerimise tähtaeg
Kokkuleppel
Registreerimine
e-post: info@intense.ee
Koduleht

arvutikoolitus edasijõudnutele