kvaliteedi tagamise alused

1. Õppekavad
Õppekavade koostamisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest. Iga koolitus on praktilise suunitlusega ning aitab sihtgrupil saavutada püstitatud eesmärgid.

2. Koolitajad
Koolitajad omavad pedagoogilist haridust, muud erialast ettevalmistust või töökogemust õpetataval erialal.
Oma tegevuses iga koolitaja juhindub täiskasvanute koolitaja kutsestandardist ja kutse-eetika koodeksist.

3. Õppekeskkond
Koolitusi viiakse läbi  õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Intense Koolitus pakub koolitusi ja rendib selle jaoks koolitusruume üle Eesti. Õppeklassid on varustatud vajaliku mööbli, esitlustehnika ja internetiühendusega.
Kokkuleppel koolitusi viiakse läbi kaugõppe vormis (Skype, Meet, Zoom jt).
Vajadusel jagatakse õppematerjalid paberkandjal või elektrooniliselt.

4. Tagasiside
Kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
Lektor esitab koolituse korraldajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
Tagasiside analüüsitakse ja tehakse parendusettepanekuid kvaliteedi parendamiseks.