arvutikoolitus algajatele (MS Office)

Õppekava nimetus
Individuaalne arvutikoolitus algajatele
Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekava rühm 

Arvutikasutus 0611
Koolituse eesmärk
Anda baasoskusi ja teadmisi arvuti iseseisvaks kasutamiseks, mis vastavad DigComp raamistiku algtasemele
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • Kasutab arvutit (tahvelarvutit) suhtlusvahendina
  • Kasutab otsingumootorit veebist informatsiooni leidmiseks
  • Oskab luua sisu, teha muudatusi sisus, salvestab ja käsitleb faile oma seadmes
  • Oskab luua endale kasutajakonto Google keskkonnas või mõnes teises e-posti serveris, iseseisvalt koostab ja saadab e-maile, kasutab e-posti suhtlemiseks asutustega ja eraisikutega
  • Kasutab oma e-identiteeti (ID-kaart/Smart-ID/Mobiil-ID)  ja mõistab sellega seotud turvariske. Kasutab  põhivõtteid  oma  seadmete kaitsmiseks (viirusetõrje, salasõnad)
  • Oskab formuleerida digiseadmete kasutamisega seotud probleeme, otsida abi nende lahendamiseks

Õppe maht (akad. tundides):
40 tundi, millest 100% on kontaktõpe
Õpingute alustamise tingimused
Puuduvad
Õppetöö vorm
Auditoorne ja iseseisev õpe
Õppekeel
Eesti, vene
Toimumisaeg
Kokkuleppel
Toimumise ajakava ja lisainfo
E-R, 9:00-17:00 , kuni 5 ak/t päevas
Toimumiskoht 
Kokkuleppel
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Koolitusklassis on olemas Internet.
Kombineeritud osalemine: reaalajas toimuv distantsõpe ja iseseisev töö. Vajalik arvuti ja internetiühendus
Õppejõud
Aleksander Temmo, täiskasvanute koolitaja tase 6
Hind (käibemaks ei lisandu)
900 EUR
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud täiskasvanud inimestele, kellel on vähene või puudub arvutikasutamise oskus

Õppe sisu

Teema maht ak.t.
Arvuti (nutiseadme) ülesehitus. Internet. Pilveteenused 1
Seadmete käitlemine. Keskkonna kaitsmine. Terviseriskid 2
Info otsimine veebist. Navigeerimine, ressursside valik 3
Info kogumine, hindamine ja töötlemine ja talletamine. Privaatsus ja turvalisus 4
Digikeskkond ja kasutajakonto 2
Tekstide ja tabelite koostamine. Loodud sisu toimetamine. Autoriõiguse mõiste 20
Suhtlemine nutiseadmete abil. Käitumisnormid internetis. Kodaniku aktiivsus veebis. Sotsiaalkanalid ja digirakendused 5
Turvariskid digitaalses keskkonnas. Oma isikuandmete kaitsmine. Seadmete kaitsmine 1
Oma digipädevuse hindamine, arendamisvajaduste väljaselgitamine. Digiseadmete kasutamisel tekkivate tehniliste probleemide lahendamine 2

Õppemeetodid
Loeng, praktilised harjutused, individuaalne juhendamine, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal
Ei ole
Nõuded lõpetamiseks
Õpingute lõpetamise tingimuseks on osalemine loengutes (70%) ja praktiliste ülesannete täitmine:

  • Kasutajakonto loomine, parooliga kaitsmine
  • E-kirjale vastamine
  • Teksti koostamine ja redigeerimine
  • E-tabeli koostamine. Diagrammi loomine

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis
Mitteeristav
Hindamismeetodid
Praktiline töö
Väljastav dokument
Tunnistus.
Õppekava nõuete mittetäitmisel väljastatakse tõend läbitud tundide arvu ja teemade kohta
Registreerimise tähtaeg
Kokkuleppel
Registreerimine
e-post: info@intense.ee
Koduleht

arvutikoolitus algajatele (MS Office)