arvutikoolitus algajatele (Google keskkond)

Õppekava nimetus
Algtaseme arvutikoolitus täiskasvatutele
Õppesuund
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavarühm
Arvutikasutus 0611
Koolituse eesmärk
Anda baasoskusi ja teadmisi arvuti igapäevaseks kasutamiseks
Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

  • Kasutab Windows 10 operatsioonisüsteemi põhifunktsioone
  • Oskab hallata faile, koostab ja redigeerib tekstidokumente ning tabeleid
  • Turvaliselt kasutab internetti ühendatud nutiseadet
  • Kasutab Google keskkonna võimalusi
  • Tunneb arvutivõrgus tegutsemise põhinõudeid (Netikett)

Õppe maht
30 ak.t, millest 100% on kontaktõpe
Õpingute alustamise tingimused
Puuduvad
Õppetöö vorm
Auditoorne individuaalõpe
Õppekeel
Eesti, vene
Toimumisaeg
Kokkuleppel
Toimumise ajakava ja lisainfo
Kokkuleppel, kuni 3 ak/t päevas
Toimumiskoht 
Pikk 20-204, Tartu
Õppekeskkonna kirjeldus
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele
Õppejõud
Aleksander Temmo, täiskasvanute koolitaja, tase 6
Hind (käibemaks ei lisandu)
750 €
Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puudub või on vähene kogemus arvutiga
Õppe sisu

Teema Maht, ak.t
Arvutiga tutvus. Arvutikirjaoskus. Interneti mõiste ja võimalused 3
Google Mail, Google Search, Google Maps ja teiste Google rakenduste kasutamine.
E-posti konto loomine.
Suhtluskanalid
10
Google Docs ja muu kontoritarkvaraga tutvustus. Tekstidokumentide koostamine ja redigeerimine.
Avaldus, CV
15
Turvalisus nutiseadmete kasutamisel. Kasutajakontod ja paroolid. Pahavara ja viirusetõrje. Suhtluskanalid ja nende kasutamine. 2

Muu info
Koolituse teemad täpsustatakse vastavalt õppija soovidele ja vajadustele
Õppemeetodid
Loeng, praktilised harjutused, digivahendite kasutamine
Kohustuslik õppematerjal
Ei ole
Nõuded lõpetamiseks
Lõpetamise tingimuseks on osavõtt 70% tundidest, praktiliste ülesannete lahendamine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis
Mitteeristav
Hindamismeetodid
Praktiline töö
Väljastav dokument
Tunnistus.
Õppekava nõuete mittetäitmisel väljastatakse tõend läbitud tundide arvu ja teemade kohta
Registreerimise tähtaeg
Kokkuleppel
Registreerimine
e-post: info@intense.ee
Koduleht
https://intense.ee/koolitused/arvutikoolitused/alg2-ind-ee/